Repensa el negoci

Reptem l’status quo per reimpulsar la seva empresa.
-innovar el model de negoci-

Tota empresa que existeix, satisfà la necessitat real d’algun tipus de client amb un model de negoci efectiu, però moltes vegades es desconeix que és allò que ens fa tenir èxit i allò que està obsolet i que cal renovar.

Reptant l’status quo amb preguntes clau, ajudem a repensar l’empresa per
INNOVAR SEU MODEL DE NEGOCI.